Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness 
 
 


 

 Arbejdsgrundlag for Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness

(Dokument udarbejdet inden åbningen i 2010)
Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness er et foreningsbaseret motionscenter, der får til huse i det nye Idræts-center i Lyseng. Vi arbejder mod en åbning af centret – og dermed fitnesscenteret - den 18. september 2010.

Der bliver mulighed for at træne HVER dag - 365 dage om året – fra tidlig morgen til sen aften på moderne maskiner af bedste kvalitet, i et godt og lokalt idrætsmiljø – i en lokal idrætsforening. Man vil derfor kunne træne, inden man tager på arbejde om morgenen, man vil kunne træne MENS børnene er til fodbold, gymnastik, multiidræt eller svømning – deres fritidsaktiviteter befinder sig nemlig i det samme idrætscenter, eller man vil kunne træne efter et aftenmøde.

JA, det er en lokal idrætsforening, der står bag. Det betyder at motionscentret er til for medlemmerne, drives og styres af medlemmerne, og at medlemmerne kun betaler det, det koster – som i et hvilket som helst andet foreningskontingent.

Som medlem får man adgang til træningsfaciliteterne ved hjælp at et personligt nøglekort, man får tilrettelagt et personligt træningsprogram målrettet den enkelte på præcis de maskiner, der er tilgængelige i centret.

Motionscentret skal drives af frivillige ledere og instruktører, det betyder at det kunne være dig, der fik en uddannelse til fitness instruktør og dermed bliver en del af det frivillige team af instruktører og ledere bag motionscentret. Det betyder også, at den enkelte har direkte indflydelse på valget af de mennesker, der kommer til at sidde i foreningens bestyrelse.

Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness er en selvstændig forening, som ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamling blandt medlemmerne.

Der tænkes IKKE kommercielt, evt. overskud går udelukkende til medlemmernes velbefindende og medindflydelse samt den daglige drift og udvikling af foreningen og dens instruktører og medlemmer og hvad bestyrelsen til enhver tid har hjemmel til fra generalforsamlingen; kort sagt: et foreningsbaseret træningscenter.

Om Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness

Foreningen er udsprunget af en arbejdsgruppe, nedsat i foråret 2008 af IF Lysengs Hovedforening. Herudover har arbejdsgruppen ligeledes været i tæt samarbejde med Højbjerg Gymnastikforening og Højbjerg Træning samt Fonden Lyseng Idrætscenter. Foreningen Højbjerg-Lyseng Træningscenter ønsker at blive en del af det kommende foreningsfællesskab i 8270 området.

Foreningen bygger på de retningslinjer og anbefalinger der er udstukket af DIF/DGI Foreningsfitness.

Foreningens formål er

  At tilbyde foreningens medlemmer et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme.
  Gennem træning og andre kulturelle aktiviteter, at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer.

Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen løser i samarbejde en lang række opgaver omkring plan-lægning af sæson, samarbejde med de ansatte instruktører, medlemsregistrering, regnskab og bogholderi og en lang række praktiske opgaver med aftaler, redskaber, arrangementer, nyhedsbreve og anden information til medlemmer og instruktører. Herudover kan der etableres forskellige arbejdsgrupper og udvalg, som løser konkrete opgaver.

Kulturen i foreningen/motionscentret

Foreningen driver udelukkende aktiviteter i forhold til medlemmernes sundhed, trivsel og fællesskab. Vi forventer at kunne skabe en foreningskultur i motionscentret, som i de øvrige foreninger i 8270, hvor der er plads til alle. En kultur hvor alle medlemmer har kendskab til overordnede foreningsnormer, og hvor alle føler et fælles ansvar for at skabe et godt miljø og en god og behagelig stemning i motionscentret. Der er derfor heller intet krav om specielt træningstøj eller lignende.

Såvel instruktører som bestyrelsesmedlemmer skal have kompetence til at vejlede medlemmerne, så en god og tryg tone præger motionscentret. Instruktører og bestyrelsesmedlemmer skal gennem undervisning og vejledning opnå kompetencer, der gør dem i stand til at gribe ind, hvis der observeres mobning, uhensigtsmæssig adfærd, højt støjniveau, uhensigtsmæssig træning eller uhensigtsmæssig anvendelse af motionsmaskinerne.

Medlemmer, der overtræder foreningens ordensreglement kan sættes i karantæne eller udelukkes.

Højberg-Lyseng Foreningsfitness ønsker på alle måder at modvirke doping. Hvis der i motionscentret observeres distribution, salg eller anvendelse dopingmidler sker øjeblikkelig udelukkelse. Dopingmidler er muskelopbyggende ex: anabolske steroider, kunstige energigivende stoffer som kosttilskud, ectasy o.l. . Foreningen er gennem DGI tilsluttet Anti-Doping Danmark samarbejdet. Foreningen vil herudover arbejde på, at der sælges gode og sunde mad/drikke varer i Lyseng Idrætscenter. Hele idrætscenteret bliver røgfrit.

Instruktører og bestyrelsesmedlemmer opnår gennem undervisning kompetencer til at registrere abnorme forhold i relation til overtræning, misbrug, spiseforstyrrelser eller andre tegn på psykisk ustabilitet. Observeres sådanne forhold vejledes medlemmet der har behov for det af relevant fagperson tilknyttet motionscentret – og som medlemmet har tillid til. Eventuelt opfordres personen derudover at søge egen læge.

Medlemmer

Medlem kan enhver, der er fyldt 15 år, blive ved at betale kontingent og i øvrigt accepterer foreningens regler, som er nedskrevet i ordensreglement og vedtægter. Kun medlemmer kan deltage i foreningens træningsaktiviteter.

Nye medlemmer skal indbetale oprettelsesgebyr samt kontingent, før de kan komme til instruktion første gang. ALLE skal vejledes af instruktør, inden de selvstændigt kan påbegynde træning. Instruktionen er i forhold til anvendelsen af motionsmaskinerne samt anvendelsen af motionscentret generelt, herunder ordensregler, adfærd, åbningstider m.m.

Instruktørerne opfordrer medlemmerne til altid at være mindst 2 til træning, specielt hvis der er kendskab til risiko for ildebefindende i forbindelse med træning og anden fysisk aktivitet.

Ønsker om nye maskiner, nye aktiviteter, eller andre for motionscentret relevante aktiviteter opfordres medlemmerne til at skrive på hjemmesiden eller i motionscentrets logbog. Bogen vil altid ligge i lokalet. Det vil så efterfølgende blive taget op af bestyrelsen og eventuelt generalforsamlingen.

Åbningstider og nøglekort

Motionscentret vil være åbent for medlemmer året rundt, fra kl. 05.00 – 23.00. Det er derfor muligt at komme til træning når som helst. Der vil være instruktører til stede i bestemte tidsrum, som det vil fremgå af hjemmeside og opslag. Idrætscenteret bliver videoovervåget døgnet rundt for at sikre medlemmernes tryghed.

Nye medlemmer kommer med i det omfang der er plads, og i den rækkefølge de er tilmeldt. Det enkelte medlem får et medlemsbevis som samtidig fungerer som nøglekort til centeret.

Ansvar og forsikring

Det anbefales, at det enkelte medlem selv har tegnet en heltids/fritidsulykkesforsikring, da foreningen ikke har dækning for det enkelte medlem, hverken til og fra eller under træningen. Dette oplyses alle medlemmer ved tilmelding.

Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness har en ansvars/arbejdsskadeforsikring der dækker instruktører og andre frivillige som foreningen har en aftale med om at hjælpe. Instruktører samt bestyrelsesmedlemmer har fornødent kendskab til 1. hjælp. Der findes 1.hjælpskasse med plastre m.m. i motionscentret.

Rengøring og oprydning

Alle medlemmer rydder op efter sig selv, hvilket også beskrives i motionscentrets ordensregler. Medlemmerne opfordres - til at anvende eget håndklæde til at tørre sig selv hyppigt, tørre maskinerne efter brug og eventuelt aftørre gulv, hvis der svedes meget. Dette for at sikre en god oplevelse for alle og at beskytte maskinerne.

I motionscentret vil forefindes vandforstøvere med rengøringsmiddel samt papirrulle til at rengøre motionsmaskinerne efter brug. Foreningen betaler for daglig rengøring af motionscentret.

Vedligeholdelse

Maskinerne vedligeholdes løbende, efter leverandørens anvisninger. Brugerne anmodes om at henvende sig til instruktører eller skrive i motionscentrets logbog, hvis de finder maskinerne har behov for vedligeholdelse/reparation. Defekte maskiner tages ud af brug.

Instruktører i centeret

– det skal være attraktiv og sjovt at være med – ”fællesskabsånd”… Frivillige instruktører får uddannelse og kurser, relevant beklædning og fri træning i centret (gratis med-lemskab). Der arrangeres div. instruktørsamlinger og ”andre goder” i løbet af året. Instruktører skal have DGIs grunduddannelse om instruktion og brug af og træning i maskinerne. Ligesom der kræves deltagelse i opfølgende arrangementer og temaundervisning som eksempelvis:

  Anatomi
  Fysiologi
  Kost
  Kredsløbssygdomme
  Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Bestyrelsen og medlemmer af udvalg kan deltage i relevant uddannelse for deres virke.

Kurserne og undervisningen vil være gratis for instruktørerne og bestyrelsesmedlemmerne. Uddannede instruktører forpligter sig til mindst 1 års arbejde som instruktører i motionscentret.

Formidling og markedsføring af foreningen

Hensigten er at foreningen har en åben og gennemsigtig daglig drift. Foreningen skal markedsføres i området i et samvirke med de øvrige foreninger i Lyseng samarbejdet, dette vil omfatte distribution af materiale og en aktiv hjemmeside til medlemskontakten.